Kas yra Freegan.lt?

Fryganizmas (angl. freeganism) – gyvenimo būdas, paremtas ribotu dalyvavimu ekonomikoje ir minimaliu išteklių panaudojimu. Labiausiai pagarsėjusi fryganų strategija yra maisto ir buities daiktų paieška šiukšlių konteineriuose (angl. dumpster diving). Mūsų tikslas padėti kuo daugiau daiktų ir produktų išsaugoti antram gyvenimui ir nepasiekti sąvartynų. Šiame puslapyje viskas yra nemokamai, dalinames savo nenaudojamais daiktais kurie renka dulkes namuose ar tiesiog neteikia laimės. Taip pat padedame vienas kitam Siulydami ir ieškodami naudingų ir reikalingų daiktų. Viskas nemokamai ir neatlygintinai

Skelbimo talpinimas

Skelbime negali būti siūloma, prašoma ar kitaip skatinami mainai ar piniginis atlygis. Čia niekas Neparduodama, Nemainoma ir Neperkama. Viskas yra nemokamai atiduodama. Skelbimai neatitinkatys šios taisyklės bus vienašališkai trinami, o vartotojai blokuojami, be galimybės pasitaisyti.

Skelbimo statusas
Naujas Skelbimas - Naujai patalpintas skelbimas, daiktai esantis skelbime gali buti rezervuojami. šis statusas yra suteikiamas naujai ikeltam skelbimui, kur dar nera atiduotas, rezervuotas.
Rezervuota - Statusas suteikiamas skelbimui, kai vartotojas rezervuojasi daiktą norėdamas ji paimti. Statusas Rezervuota gali but pakeistas tik skelbimo savininko iniciatyva.
Atiduota - Statusas suteikiamas skelbimui jį atidavus ir nuo šios akimirkos skelbimo galiojimas pasibaigia.

1. Bendrosios svetainės naudojimo taisyklės

1.1.FREEGAN.LTsuteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus ar ieškomus daiktus ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
1.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne FREEGAN.LT, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir/ ar Svetaine.
1.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog FREEGAN.LT nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl FREEGAN.LT nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir/ ar kokybės.
1.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad FREEGAN.LT turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti FREEGAN.LT nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
1.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma FREEGAN.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
1.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir FREEGAN.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
1.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso FREEGAN.LT arba FREEGAN.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
1.9. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško FREEGAN.LT sutikimo.
1.10. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra FREEGAN.LT arba FREEGAN.LT juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.
1.11. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia FREEGAN.LT visas turtines autorių teises, reikalingas FREEGAN.LT iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
1.11.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
1.11.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.
1.12. Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja FREEGAN.LT, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

2. Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:
2.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
2.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų FREEGAN.LT teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, FREEGAN.LT serverio saugumui, vientisumui ar riboti FREEGAN.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis FREEGAN.LT teikiamomis paslaugomis;
2.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę FREEGAN.LT;
2.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
2.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
2.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
2.2.6. nesiūlyti daiktų ir/ar paslaugų, kuriomis platinimas prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame sąraše Draudžiamų prekių ir paslaugų sąrašas;
2.2.7. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
2.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su FREEGAN.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
2.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas daiktus ir/ar paslaugas, jų informacija ir t.t.
2.3. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą ir telefono numerį.
2.4. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus daiktus ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją. Tokia informacija pageidautina turi būti pateikiama valstybine kalba.
2.5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.
2.6. Nedelsdamas pranešti FREEGAN.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.
2.7. Nedelsdamas el. paštu pranešti FREEGAN.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
2.8. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną daiktą ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
2.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
2.10. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
2.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.
2.12. Kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.
2.13. Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai atiduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų.
2.14. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus nedidelį Kliento logotipą ar vandens ženklą.
2.15. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
2.15.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
2.15.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.15 punktuose;
2.15.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir FREEGAN.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
2.15.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o FREEGAN.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
2.15.5. supranta ir sutinka, kad FREEGAN.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės.
2.15.7. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose FREEGAN.LT partnerių reklamos šaltiniuose.
2.16. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.16.1 – 3.16.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
2.16.1. prieš siūlydamas daiktus ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti daiktą ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
2.16.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą paimti ar atiduoti prekę ar paslaugą.

3. FREEGAN.LT teisės ir pareigos

3.1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir/ ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad FREEGAN.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
3.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
3.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
3.2.2. jeigu, FREEGAN.LT nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
3.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
3.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti FREEGAN.LT ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
3.2.5. jeigu FREEGAN.LT įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
3.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą FREEGAN.LT, įskaitant, bet neapsiribojant FREEGAN.LT geram vardui ir/ar reputacijai;
3.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
3.3. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, FREEGAN.LT nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
3.4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį.
3.5. FREEGAN.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
3.6. FREEGAN.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones FREEGAN.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
3.7. FREEGAN.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, FREEGAN.LT panaikins Kliento paskyrą. Taip pat FREEGAN.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu skelbimai@freegan.lt. FREEGAN.LT sprendimas yra galutinis.
3.8. FREEGAN.LT turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 1 (vienerius) metus.
3.9. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
3.13. Šalys susitaria, kad FREEGAN.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4. Asmens duomenys

4.1. FREEGAN.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar FREEGAN.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. FREEGAN.LT užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Kliento duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. FREEGAN.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
4.3. Klientas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Kliento. 4.4. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas:
4.4.1. suteikia teisę FREEGAN.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą FREEGAN.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
4.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami FREEGAN.LT įgalioto darbuotojo;
4.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresą ir kt.) Svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
4.5.6.5. FREEGAN.LT tvarkydama Asmens duomenis:
4.5.1.naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Svetainės ir/ ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
4.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
4.5.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
4.6. FREEGAN.LT tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Kliento asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas FREEGAN.LT gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
4.7. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
4.7.1. Kliento asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Kliento sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti.
4.7.2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Kliento duomenys portalo FREEGAN.LT duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie paskyros dienos;
4.7.3. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiems terminams, asmens duomenys sunaikinami FREEGAN.LT įgalioto darbuotojo;
4.7.4. FREEGAN.LT sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Klientų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti FREEGAN.LT tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.
4.7.5. FREEGAN.LT gali derinti turimą informaciją apie Klientą su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Klientui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Klientui.
4.8. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Klientas taip pat suteikia leidimą susiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. FREEGAN.LT stengiasi siųsti Klientą dominančią informaciją ir pasiūlymus.
4.9. FREEGAN.LT, gavęs iš Klientų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Klientui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
4.10. Klientas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Klientas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą FREEGAN.LT el. laišku skelbimai@freegan.lt, paskambinus FREEGAN.LT kontaktuose nurodytų telefonu. FREEGAN.LT pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Kliento duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
4.11. Jei Klientas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Klientas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami FREEGAN.LT pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
4.12. Klientas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
4.13. Kliento teisė susipažinti su Asmens duomenimis ir jos įgyvendinimas:
4.13.1. Klientas visus prašymus FREEGAN.LT, susijusius su Kliento asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Svetainės kontaktuose);
4.13.2. atsakymus į tokius Kliento paklausimus FREEGAN.LT stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Kliento gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Klientui priimtina forma. Atsakymas Klientui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus
4.13.3. FREEGAN.LT neteiks asmens duomenų, jei Klientas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Klientui.

5. Informacijos apsaugos priemonės

5.1. FREEGAN.LT Kliento Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. FREEGAN.LT vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
5.2. FREEGAN.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Klientų Prisijungimo duomenis. Prie Klientų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti FREEGAN.LT darbuotojai. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
5.3. FREEGAN.LT primena, jog Klientas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. FREEGAN.LT prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Klientas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
5.4. FREEGAN.LT įsipareigoja stengtis apsaugoti Kliento asmens duomenis, kuriuos tvarko FREEGAN.LT, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Kliento informacija yra siunčiama interneto ryšiu, FREEGAN.LT įspėja, kad FREEGAN.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Kliento perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
5.5. FREEGAN.LT asmeninę Kliento informaciją saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Klientui panaikinus paskyrą. FREEGAN.LT siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Kliento asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Klientui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Kliento informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba FREEGAN.LT veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Kliento mokėjimus ar pan.).
5.6. Susirašinėjimas su Klientu saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

6. Slapukai ir jų naudojimas

6.1. Kad FREEGAN.LT svetainė tinkamai veiktų, ji į Kliento įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią FREEGAN.LT svetainė Klientui joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to interneto FREEGAN.LT svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
6.2. FREEGAN.LT naudoja slapukus siekiant nustatyti Klientų lankymosi Svetainėje įpročius, pagerinti Klientų patirtį lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Klientams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Klientas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Klientas atvyko į FREEGAN.LT Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Klientas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
6.3. Slapukais gaunamą informaciją FREEGAN.LT naudoja tokiais tikslais:
6.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Klientus siekiant atverti tokiems Klientams jų užsakytą Turinį ar Paslaugas;
6.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Klientams;
6.3.3. Kliento vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Kliento aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Kliento pageidavimus;
6.4. Slapukus Klientui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Klientui ir atitikti Kliento interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
6.5. FREEGAN.LT svetainėje naudojamį įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją. FREEGAN.LT Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
6.5.1. techniniai slapukai – šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
6.5.2. funkciniai slapukai – šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
6.5.3. analitiniai slapukai – šie Slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. FREEGAN.LT šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.
6.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Klientą ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Klientas žiūrėjo;
6.5.5. trečiųjų šalių slapukai – šie slapukai leidžia Klientui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. FREEGAN.LT neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. FREEGAN.LT pateikia jai žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
6.5.6. socialinių tinklų slapukai – šie slapukai yra būtina norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti FREEGAN.LT Svetainės informaciją. Pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Svetainėje.
6.6. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tokiais būdais:
6.6.1. pirmą kartą atlikdamas registraciją FREEGAN.LT portale;
6.6.2. jei Kliento naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas;
6.6.3. Svetainėje, registracijos anketose ir/ ar paskyrose pateiktoje FREEGAN.LT nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.
6.7. Kliento sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
6.8. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.
6.9. Slapukų atsisakymas. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Klientas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Klientas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Klientas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
6.10. FREEGAN.LT gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
6.11. FREEGAN.LT nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Klientas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas. FREEGAN.LT sieks, kad informacija apie trečiųjų asmenų instrukcijas būtų tiksli ir tinkama, taip pat stengsis laiku atnaujinti ir/ ar papildyti instrukcijas tačiau FREEGAN.LT neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad FREEGAN.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl FREEGAN.LT kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. FREEGAN.LT nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, perduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir/ ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš FREEGAN.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. FREEGAN.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats FREEGAN.LT) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
7.4. FREEGAN.LT neatsako už jokią žalą ir/ ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad FREEGAN.LT, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.1. p. bei 5.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad FREEGAN.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ ar Paslaugomis.
7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog FREEGAN.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
7.8. FREEGAN.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 30 eurų suma.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, FREEGAN.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. 8.2. FREEGAN.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
8.4. FREEGAN.LT taip pat turi teisę iš anksto nepranešdamas Klientui vienašališkai pakeisti ir atnaujinti šių Taisyklių 2.2.6 punkte nurodytą prekių ir/ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, sąrašą.
8.5. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teises.
9.2. Visi tarp FREEGAN.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.3. Klientas – vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl FREEGAN.LT Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui FREEGAN.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu skelbimai@freegan.lt. Nesutikdamas su FREEGAN.LT atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
9.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir FREEGAN.LT laiką.

Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų atidavimų ir/ar ieškojimu:

 • akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
 • medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
 • trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
 • autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
 • pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);
 • narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
 • elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;
 • bet kokius vaistus, įskaitant.;
 • žmogaus arba gyvūnų organus;
 • pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;
 • programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:
  • kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;
  • programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;
  • stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;
  • programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;
 • serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;
 • instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:
  • leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
  • pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
  • leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
   nemokamų interneto portalų paskyras.
  • momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras;
  • nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);
  • nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;
  • asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;
 • išankstinio apmokėjimo korteles;
 • paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
 • biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;
 • žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;
 • ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;
 • registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;
 • el. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;
 • paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes;
 • uždarbį internetu partnerystės sistemose;
 • kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
 • taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai. Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas paimti ir/ar ieškodamas atiduoti daiktus ir/ar paslaugas, kai veiksmai susija jomais galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir FREEGAN.LT jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

Perspėjimas apie pasikeitimus

Informaciją apie visus mūsų privatumo politikos pasikeitimus paskelbsime mūsų svetainėje, kai tai yra būtina. Jums taikomos tokios privatumo politikos nuostatos, kokios yra paskelbtos naudojimosi tinklapiu metu. Freegan.lt operatorius gali bet kada iš anksto nepranešęs pakeisti privatumo nuostatas bei naudojimo taisykles.

Atnaujinta: Kovas, 2017